Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Nordsee Slovensko

Vážení hostia, radi by sme vás privítali vo vernostnom programe NORDSEE SLOVENSKO (ďalej aj „program“). Prostredníctvom NORDSEE CARD odmeňujeme našich stálych hostí za opakované návštevy našich reštaurácií formou najrôznejších odmien, ktoré si môžu premeniť za svoje body (zľavy a špeciálne ponuky).
Dovoľte nám stručne vás informovať, akými pravidlami sa NORDSEE CARD riadi. Tieto všeobecné pravidlá NORDSEE CARD upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou NORD FOOD SK s.r.o. a držiteľom karty NORDSEE CARD (ďalej len „držiteľ karty“). 
Vernostný program NORDSEE SLOVENSKO prevádzkuje a kartu NORDSEE CARD vydáva spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 128302/B, oddiel Sro, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava, IČO 51704234 s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom nadštandardné služby a výhody. Spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o. prevádzkuje niekoľko reštaurácií NORDSEE na území Slovenskej Republiky.

Zoznam reštaurácií NORDSEE:

  • Nordsee Eurovea, Pribinova 8, Bratislava 811 09
  • Nordsee Avion, Ivánska cesta 16, Bratislava 821 04

Zapojenie sa do vernostného programu NORDSEE SLOVENSKO je na vašej slobodnej vôli, jedinými dvomi podmienkami je dosiahnutie veku 18 rokov a potvrdenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami programu NORDSEE CARD na vyplnenom prihlasovacom formulári. Členstvo je bezplatné a môžete ho kedykoľvek ukončiť.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY NORDSEE CARD

Po vyplnení všetkých povinných polí (meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo) registračného formuláru vám príde na emailovú adresu ktorú ste uviedlo v registračnom formulári email na overenie vašej emailovej adresy a aktiváciu účtu vo vernostnom programe NORDSEE SLOVENSKO.
NORDSEE CARD bude aktivovaná po registrácii do 24 hodín.
Kartu môže používať len jedna osoba, na ktorú je karta evidovaná a jedna osoba môže byť držiteľom len jednej NORDSEE CARD (bez ohľadu na status/ úroveň karty). NORDSEE CARD je neprevoditeľná na inú osobu.  

Držiteľ NORDSEE CARD sa týmto zaväzuje poskytnúť spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. súčinnosť v prípade podozrenia na neoprávnené použitie NORDSEE CARD, a to najmä hodnoverne preukázať svoju totožnosť v rozsahu meno a priezvisko, predložením dokladu totožnosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz) príslušnému zamestnancovi prevádzky za účelom overenia identity držiteľa NORDSEE CARD. Ak sa po preukázaní totožnosti zistí, že zákazník nie je držiteľom NORDSEE CARD, personál prevádzky je oprávnený odmietnuť prijať danú NORDSEE CARD.  NORDSEE CARD je možné uplatniť iba na súkromné účely a pri maximálnom počte do 10 osôb.   

Karta slúži na evidenciu útrat v sieti reštaurácií NORDSEE na území Slovenskej Republiky, preto ju majte stále pri sebe. Bez predloženej karty nie je možné načítať vaše body. Váš bodový účet obsahuje súhrn všetkých vašich útrat prevedených na body, jeho aktuálny stav si môžete kedykoľvek overiť on-line na vašom osobnom konte po prihlásení na www.nordsee.sk .   

NORDSEE CARD má tri statusy (úrovne karty) – bronzová karta, strieborná karta a zlatá karta. Tieto statusy sú reprezentované statusmi zodpovedajúcich farieb. Po dosiahnutí stanoveného limitu získavate vyšší status. S každou kartou zbierate body, ktoré si podľa vlastnej voľby premeníte na výhody.  Samozrejmosťou je on-line prístup pre overenie stavu vášho osobného konta. Z času na čas dostanete prostredníctvom SMS alebo emailom elektronickú poukážku (e-voucher) so špeciálnou ponukou do vybraných reštaurácií NORDSEE na území Slovenskej Republiky.   

BRONZE STATUS

BRONZE STATUS s neobmedzenou platnosťou získate hneď po registrácii. Na kartu s BRONZE STATUSOM sa vám načíta 0,5 bodu za každé 1,-EUR útraty. BRONZE STATUS je limitovaný kumulatívne počtom bodov: od 0 bodov do 200 bodov. Zápis bodov a prechod do SILVER STATUS pri dosiahnutí počtu bodov prebehne nasledujúci kalendárny deň.

SILVER STATUS

SILVER STATUS s neobmedzenou platnosťou získate po nazbieraní 201 bodov. Na kartu so SILVER STATUSOM sa vám načíta 1 bod za každé 1,-EUR útraty. SILVER STATUS je limitovaný kumulatívne počtom bodov: od 201 bodov do 1000 bodov. Zápis bodov a prechod do GOLD STATUS pri dosiahnutí počtu bodov prebehne nasledujúci kalendárny deň.

GOLD STATUS

GOLD STATUS s neobmedzenou platnosťou získate po nazbieraní 1001 bodov. Na kartu s GOLD STATUSOM sa vám načíta 1,5 bodu za každé 1,-EUR útraty. GOLD STATUS je limitovaný kumulatívne počtom bodov: od 1001 bodov vyššie. Zápis bodov prebehne nasledujúci kalendárny deň.

VÝHODY ZA BODY

Nazbierané body môžete v reštauráciách NORDSEE (NORD FOOD SK, s.r.o.) použiť pri platbe za tovar v prepočte 10 bodov = 1,-EUR. Pre bezproblémové uplatnenie vašej výhody informujte obsluhujúci personál o voľbe vašej výhody dostatočne dopredu, pred platením pri vyžiadaní účtu.  Aktuálny zoznam výhod nájdete v každej prevádzke .

PLATBA BODMI

Výhody za nazbierané body si je možné vybrať formou nákupu tovaru za body v prevádzkach NORDSEE (NORD FOOD SK, s.r.o.) na území SR v prepočte 10 bodov = 1,-EUR. Pri žiadosti o vystavenie konečného účtu predložte obsluhujúcemu personálu svoju kartu a požiadajte o uplatnenie počtu bodov, ktoré si prajete odpočítať z vášho konta. Po uzavretí konečného účtu a jeho vystavení nie je možné nazbierané body spätne aplikovať.

Body nazbierané do 31.01.2023 je možné použiť do 31.12.2023

STRATA KARTY

V prípade straty vám vystavíme kópiu Vašej karty, zašleme vám ju na vašu emailovú adresu. Stratu karty prosím nahláste na emailovej adrese: info@nordsee.sk

PRIDÁVANIE A ODOBERANIE BODOV A VÝHOD

NORD FOOD SK, s. r. o.  je oprávnená pridávať body a výhody nad rámec pravidiel podľa svojho uváženia na marketingové a obchodné účely. Rovnako je NORD FOOD SK, s. r. o.  oprávnená body a výhody nad rámec pravidiel odobrať. Nazbierané body sú platné na neobmedzenú dobu .

UKONČENIE ČLENSTVA

Svoje členstvo v programe NORDSEE CARD môžete kedykoľvek zrušiť, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. Ukončením členstva sa zároveň anulujú akékoľvek nazbierané body. Prevádzkujúca spoločnosť (prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zrušiť vaše členstvo v prípade, ak: 

  • vaša karta nebola použitá dlhšie ako 2 roky od posledného načítania bodov
  • vedome ste uviedli nesprávne údaje v prihláške
  • zneužili ste mechanizmus výhod, zliav a odmien, ktoré vernostný program poskytuje alebo ste konali v rozpore so všeobecnými pravidlami NORDSEE CARD alebo ste svojim správaním poškodili meno NORDSEE CARD / spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. alebo niektorej z prevádzok, ktoré sa podieľajú na programe.

ZÁVER

Prostredníctvom internetových stránok vás budeme informovať o všetkých zmenách v programe NORDSEE CARD alebo sa novinky dozviete priamo v reštaurácii. Prevádzkujúca spoločnosť (prevádzkovateľ) má právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá NORDSEE CARD alebo pozmeniť podmienky členstva a výhody. Nové podmienky začínajú platiť dňom zverejnenia na internetových stránkach www.nordsee.sk . Spoločnosť NORD FOOD SK, s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť tento vernostný program. Akékoľvek poskytované výhody nie sú právne vymáhateľné, zľavy a výhody sa nesčítavajú a nie je možné ich uplatňovať zároveň s inými zľavami, ak nie je stanovené inak. V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: info@nordsee.sk .  

Tieto Všeobecné pravidlá a podmienky NORDSEE CARD nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023

Späť na úvodnú stránku

Zdielanie